1. WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn 46n2 Architecten BV, met maatschappelijke zetel te Bovenstraat 6 te 3210 Linden en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0819.025.636. Tel: 0498/48.59.75.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen.

U kan ons bereiken op het e-mailadres info@46n2.be en het telefoonnummer 0498/48.59.75.

 1. PERSOONSGEGEVENS 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op beperkte manier. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Meer bepaald gaat het over gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en afhandeling van het project of toekomstige opdracht waarvoor u op ons beroep doet, dit kan zowel uw persoonlijke gegevens, uw professionele gegevens als uw financiële gegevens omvatten, kortom: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk daarbij onder andere aan:

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, rijksregisternummer, foto’s, geslacht, geboortedatum, ondernemingsnummer, identificatiegegevens van de vertegenwoordigers van uw onderneming, enz.
 • Contactgegevens: zoals bijvoorbeeld postadres, e-mailadres, telefoonnummer , enz.
 • Elektronische gegevens: zoals bijvoorbeeld het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de site, enz.
 • Gegevens verkregen als gevolg van onze communicatie met u: zoals bijvoorbeeld vragen, opmerkingen of klachten.

Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u zelf.

De persoonsgegevens die u aan ons overmaakt, worden opgeslagen in onze kantoren te 3001 Heverlee, Oud-Heverleestraat 44.

 1. VERWERKINGSDOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: (a) ter uitvoering van deze Overeenkomst en de behartiging van uw belangen, (b) voor de facturatie, (c) om de diensten, technologieën en website te analyseren, beschermen en optimaliseren, (d) teneinde in overeenstemming te zijn met de wetten en reglementen waaraan wij onderworpen zijn, en (e) voor administratieve doeleinden en (f) om te antwoorden op uw vragen, opmerkingen of klachten.

 1. VERWERKINGSGRONDEN 

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden (conform artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming):

 • Uit noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Uit noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om uw vitale belangen of deze van een andere persoon te beschermen;
 • Uit noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen;
 • Desgevallend, op basis van uw toestemming;

 

 1. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving, zoals in het kader van fraudebestrijding of beveiligingsproblemen, of om onze rechten te beschermen.

 1. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BIJGEHOUDEN?

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen gedurende een redelijke termijn worden bewaard. Daaronder wordt verstaan: een termijn die redelijkerwijze noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wij bezorgen u hieronder alvast een opsomming van de rechten die u te allen tijde geniet onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • recht van inzage in uw persoonsgegevens;
 • recht op verbetering/rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • recht om uw persoonsgegevens te doen wissen (namelijk het recht “om te worden vergeten”);
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op kennisgeving;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om uw toestemming in te trekken.

 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post (3001 Heverlee, Oud-Heverleestraat 44) of via e-mail (info@46n2.be). Bij ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op teneinde uw identiteit te kunnen verifiëren.

 1. VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u opmerkingen of vragen heeft over onze privacyverklaring, horen we dit graag. Dit kan per post of per e-mail, op de adressen zoals hierboven vermeld.

Indien u van mening bent dat wij u persoonsgegevens niet correct zouden verwerken, kan u daarvoor een klacht indienen bij onze verantwoordelijke, Matthias Verhulst (info@46n2.be) of bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2.274.48.00, Fax +32(0)2.274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be.